Przetargi.pl
dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ogłasza przetarg

 • Adres: 16-010 Wasilków, Leśna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 74 36 082
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
  Leśna 7
  16-010 Wasilków, woj. podlaskie
  tel. 85 74 36 082
  REGON: 365437292
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skansen.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu. Zamówienie jest podzielone na trzy części: I część zamówienia – dostawa wyposażenia ekspozycyjnego; II część zamówienia – dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych; III część zamówienia – dostawa schodołazu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33193100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SIWZ. 2. W przypadku przedsiębiorców ubiegających się wspólnie o zamówienie (spółka cywilna, konsorcjum), przedsiębiorcy składają oddzielnie oświadczenia wymienione w pkt V.2. SIWZ). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt V.1. SIWZ składa pełnomocnik Wykonawców. 3. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 p.z.p., w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia. 4. Wykonawcy, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszczają informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną