Przetargi.pl
dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”

Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23400 Biłgoraj, ul. Tadeusza Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882000, 6882006 , fax. 846882009
 • Data zamieszczenia: 2018-10-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju
  ul. Tadeusza Kościuszki 94
  23400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882000, 6882006, fax. 846882009
  REGON: 95036901400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa wyposażenia do pracowni budowlanej w ramach projektu „Wzrost potencjału edukacyjnego 3 szkół zawodowych Powiatu Biłgorajskiego poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakup wyposażenia” Przecinarka elektryczna do płytek – sztuk 6, Rusztowanie przejezdne – sztuk 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej zamawiającego www.spbilgoraj.bip.lubelskie.pl informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp , wykonawca zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu informacji o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 2. W przypadku oferty składanej przez pełnomocnika lub podmioty występujące wspólnie do oferty należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną notarialnie kopię pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach