Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – myjnia-dezynfektor. Sygn. DZP/03PN/2017

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41800 Zabrze, ul. M. C. Skłodowskiej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3732308, 3732346 , fax. 032 3732308, 3732346
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
  ul. M. C. Skłodowskiej 10
  41800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 3732308, 3732346, fax. 032 3732308, 3732346
  REGON: 27273516200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Klinicznego Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej – myjnia-dezynfektor. Sygn. DZP/03PN/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Myjnia-dezynfektor do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych i obuwia wraz z wyposażeniem oraz stacją uzdatniania wody oraz zabudowy ze stali kwasoodpornej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ – parametry techniczne oraz załącznik nr 3 do SIWZ – formularz cenowy. Rozdział III.2 Warunki przedmiotowe wymagane od Wykonawców - Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu oświadczają, że zobowiązują się do przestrzegania poniższych wymagań: 1) zaoferują sprzęt zakwalifikowany przez producenta jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.2015.876 z późn. zm) oraz Dyrektywy 93/42/EEC, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE dla którego wystawiono Deklarację Zgodności, 2) zaoferują sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia uszczegółowionym w załączniku nr 6 do SIWZ Parametry techniczne. Część parametrów technicznych będzie poddawana kryterium oceny ofert, zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ - Kryteria oceny ofert, 3) zaoferują sprzęt kompletny, fabrycznie nowy nieużywany (nie powystawowy), rok produkcji 2016/2017 4) zaoferują minimalny okres gwarancji 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Sprzętu. Okres gwarancji będzie poddawany kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami rozdz. XXV SIWZ - Kryteria oceny ofert, 5) zapewnią na swój koszt i ryzyko transport sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek i transport wewnętrzny do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, 6) zapewnią dostawę wraz z montażem produktu (sprzętu) w godzinach pomiędzy 11:00-14:00 po uprzednim ustaleniu dnia i zgłoszenia osób dokonujących dostawy i montażu, 7) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 8) przeprowadzą instruktaż personelu Szpitala w zakresie obsługi oferowanego sprzętu, 9) zaoferują termin płatności 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, 10) podpiszą umowę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 11) wraz z dostawą sprzętu przedłożą Zamawiającemu Instrukcję obsługi w języku polskim, 12) przystąpią do naprawy sprzętu w terminie nie dłuższym niż 72 godzin od chwili otrzymania faksem lub pocztą elektroniczną zgłoszenia awarii, 13) w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy dostarczy sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w postępowaniu w terminie 72 godz. od chwili poinformowania Zamawiającego o konieczności dokonania naprawy sprzętu poza miejscem zainstalowania w siedzibie Zamawiającego, 14) zobowiązują się w trakcie obowiązywania gwarancji w ramach wynagrodzenia umownego do świadczenia usług serwisowych oraz przeglądu gwarancyjnego obejmującego m.in.: dojazd pracownika serwisu, usługę, wymianę części wskazanych przez producenta zgodnie z zaleceniami producenta dla oferowanego sprzętu na rzecz Zamawiającego, 15) zagwarantują dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy, 16) zagwarantują serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres minimum 10 lat. 17) przedłożą wraz z umową listę autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. 18) zaoferują myjnię-dezynfektor o konstrukcji urządzenia zgodnej z normą PN-EN ISO 15883/EN ISO 15883 (lub normą do niej równoważną) 19) zaoferują stację uzdatniania wody zgodną z wymogami Państwowej Inspekcji Sanitarnej 20) zaoferują stację uzdatniania wody posiadającą oznaczenie wyrobu znakiem CE 21) zaoferują stację uzdatniania wody posiadającą deklarację producenta potwierdzającą spełnienia normy PN-EN ISO 13485:2005 (lub normy do niej równoważnej)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach