Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem sztucznego demontowalnego lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Żwirki 11.

Urząd Miejski w Koluszkach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, ul. 11-go Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7256700 , fax. 044 7145840
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Koluszkach
  ul. 11-go Listopada 65 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 044 7256700, fax. 044 7145840
  REGON: 59064836200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koluszki.samorzady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem sztucznego demontowalnego lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Żwirki 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sztucznego lodowiska o wymiarach minimalnych : 17, 50 m x 30, 00 m w skład, którego wchodzi: 1. dostawa i montaż agregatu chłodniczego wraz z jego podłączeniem do wykonanej skrzynki złączowo - pomiarowej umiejscowionej przy ul. Żwirki w Koluszkach. 2. dostawa i montaż orurowania chłodniczego, 3. dostawa i montaż band lodowiska, 4. dostawa i wpompowanie do układu chłodniczego niezbędnej ilości glikolu, 5. dostawa pompy i paleto pojemników w ilości niezbędnej do magazynowania po sezonie, 6. dostawa i ułożenie chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych, 7. uruchomienie i budowa lodu, 8. szkolenie pracowników, opracowanie Dokumentacji Techniczno -Ruchowej w tym instrukcji montażu i demontażu lodowiska. 9. demontaż lodowiska wraz z armaturą po sezonie zimowym i złożenie elementów w magazynie znajdującym się na terenie O. S .i R. w Koluszkach. 10. bezpłatny serwis i naprawy elementów lodowiska i dostarczonych urządzeń w okresie udzielonej 36 miesięcznej gwarancji. 2) Zakres prac dla całego zamierzenia: a) posadowienie agregatu b) wykonanie instalacji lodowiska : 17,50 m x 30,00 m, c) podłączenie hydrauliczne agregatu z instalacją lodowiska, d) montaż band 3) Opis rozwiązań technicznych - płyta sztucznie mrożona, demontowalna o wymiarach: 17,5 m x 30,00 m, - sezon pracy lodowiska - okres zimowy przy temperaturze zewnętrznej powietrza do 10 0 C , prędkości wiatru około 2 m/ s, promieniowaniu słonecznym rozproszonym. - liczba użytkowników korzystających jednocześnie z obiektu średnio - około 80 osób. - liczba godzin pracy lodowiska - 10 -14 godzin na dobę. - kompaktowy agregat chłodniczy o parametrach pracy -110C - 80C. 4) Projektowane zagospodarowanie terenu. - lodowisko 17,5 m x 30,0 m - 525 m2 - lokalizacja została dopasowana do istniejącego terenu, - bandy o wysokości min. 1,10 m o pełnym wypełnieniu, - agregat chłodniczy usytuowany na terenie kompleksu, - ścieżki od istniejących ciągów komunikacyjnych dostosowane do potrzeb użytkowania obiektu. - powierzchnia posadowienia kompaktowego agregatu chłodniczego: 16 m2 5) Miejsce dostawy i montażu : teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koluszkach przy ul. Żwirki 11. Obiekt będzie zlokalizowany na istniejącym kompleksie boisk Orlik. Montaż sztucznego lodowiska będzie na terenie płaskim, oświetlonym na boisku wielofunkcyjnym z nawierzchnią poliuretanową. Zadanie realizowane w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych Biały Orlik. 6) Dostawa z montażem sztucznego lodowiska powinna być zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną i podanymi parametrami urządzeń. Dokumentacja ta została sporządzoną przez Pana mgr inż. arch. Marka Pelca i stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452122118
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.koluszki.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach