Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Damnica

Urząd Gminy w Damnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 76231 Damnica, ul. Górna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 113 046 , fax. 598 484 435
 • Data zamieszczenia: 2018-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Damnicy
  ul. Górna 1
  76231 Damnica, woj. pomorskie
  tel. 598 113 046, fax. 598 484 435
  REGON: 53490200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.damnica.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) na terenie Gminy Damnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ. Zakres obejmuje montaż wszystkich urządzeń w miejscowości Sąborze (tj.: wyposażenie siłowni zewnętrznej rekreacyjnej: wyciskanie na klatkę w pozycji siedzącej dla osób z ograniczoną sprawnością oraz dla osób pełnosprawnych, orbitrek, wioślarz, podciąg nóg, twister, wahadło, koła tai chi małe, steper, huśtawka metalowa, sześciokąt pajęczyna, action4kids, równoważnia, a także: stolik do gry w szachy 1 szt., ławki 4 szt., kosz na śmieci 1 szt., tablica informacyjna 1 sztuka) wraz z wykonaniem ogrodzenia całego placu, bezpiecznej nawierzchni i zieleni zgodnie z projektem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załączniki składane przez wszystkich Wykonawców w terminie 3 dni od dnia opublikowania przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach