Przetargi.pl
Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych

Wodociągi REWAL Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 72-346 Pobierowo, ul. Poznańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 864 172 , fax. 91 38 64 172
 • Data zamieszczenia: 2020-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi REWAL Sp. z o.o.
  ul. Poznańska 31
  72-346 Pobierowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 864 172, fax. 91 38 64 172
  REGON: 32062958100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodociagirewal.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych worków kolorowych – zielonych, żółtych, niebieskich, brązowych i czarnych z nadrukiem do zbiórki odpadów komunalnych w ilości 768966 szt. 2. Wykonawca pokrywa koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 3. Wielkości poszczególnych partii zamówienia nie określa się, gdyż jest ono ustalane na bieżąco z uwzględnieniem zapotrzebowania występującego w danej chwili. 4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa worków będzie się odbywać sukcesywnie w dostawach realizowanych od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia o 20 % lub zmniejszenia o 20% ilości i wartości przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 6. Dostawa worków realizowana będzie w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany opisu worków w trakcie trwania umowy. 8. Odbiór ilościowy zostanie przeprowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady fizyczne przedmiotu umowy, to Zamawiający może odmówić odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć - na swój koszt i ryzyko - towar wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty stwierdzenia wad. 10. Miejsce dostawy: Siedziba firmy Wodociągi Rewal Sp. z o.o. w Pobierowie przy ul. Poznańskiej 31. 11. Dostawa worków: staraniem, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wymagania techniczne: 1. Worki: o pojemności 140 l – wykonane z folii o grubości:  czarne – 50 mikronów, o pojemności 120 l – wykonane z folii o grubości: • niebieskie, czarne – 50 mikronów, • żółte – 40 mikronów. o pojemności 80 l – wykonane z folii o grubości: • zielone, brązowe – 50 mikronów. Worki: z taśmą ściągającą (worki muszą posiadać ściągacz umieszczony w tunelu w górnej części worka, worki bez zgrzewu dennego): • żółte i niebieskie, bez taśmy ściągającej: • zielone, brązowe, czarne. (dodatkowa tasma do zawiązywania worka doklejona 2. Worki muszą być wykonane z wysokiej jakości folii LDPE, mocne, miękkie, elastyczne, bez uporczywego zapachu. 3. Worki muszą być pakowane po 20 szt. zwiniętych w rolki, opakowanie zbiorcze – 10 rolek. 4. Worki muszą posiadać opisy wyraźne i czytelne – bez ubytków. Poniżej znajdują się opisy wymagane na poszczególnych kolorach worków. 5. Worki muszą być półprzeźroczyste umożliwiające szybką ocenę zawartości. 6. Worki powinny posiadać jednolitą strukturę tworzywa na całej powierzchni, a grubość worka musi być niezmienna na całej jego powierzchni. 7. Wymagania techniczne dla worków nieujęte w ww. punktach muszą być zgodne z PN-EN13592 z listopada 2007 r. Opakowania – Worki z tworzyw sztucznych na odpady z gospodarstwa domowego - Typy, wymagania i metody badań. PAPIER I TEKTURA wrzucamy: czysty papier (tj. gazety, książki, czasopisma, zeszyty, katalogi i prospekty itp.) , torby papierowe (np.: po cukrze), karton i tekturę (np.: pudełka), worki papierowe i papier pakowy. nie wrzucamy: papieru z domieszką tworzyw sztucznych, papieru zatłuszczonego lub zabrudzonego, opakowań po napojach (np.: kartony po mleku, sokach) tzw. TETRA-PAKÓW, kalek, pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych, worków po cemencie, tapet itp. OPAKOWANIA SZKLANE wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach nie wrzucamy: szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, świetlówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła żaroodpornego, doniczek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych, talerzy, misek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości. OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE wrzucamy: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości (np.: po szamponach, płynach), plastikowe opakowania po żywności (np.: kubki po jogurtach, margarynach), plastikowe zakrętki, plastikowe koszyczki po owocach, folie i torebki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe, opakowania stalowe i aluminiowych (puszki, pudełka, folie itp)., drobny złom żelazny i metale kolorowe, kapsle. nie wrzucamy: połączenia tworzyw z innymi materiałami, butelek i pojemników z zawartością, pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych), opakowań po medykamentach, zabawek, sprzętu AGD, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, akumulatory, baterie, zabrudzona folia i opakowania foliowe, styropian (tacki styropianowe), opakowań po aerozolach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych. ODPADY BIO wrzucamy: chwasty, liście, igliwie, skoszoną trawę, niewielkie gałęzie drzew i krzewów nie wrzucamy: karp, konarów, odpadów kuchennych ODPADY ZMIESZANE wrzucamy: wszystko czego nie możemy wrzucić do pozostałych selektywnie zebranych odpadów np. odzież, tekstylia, zabrudzone tekstylia, porcelana, talerze, zabrudzone naczynia jednorazowe, pampersy, itd. nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowe, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, innych odpadów zebranych w sposób selektywny. ODPADY ZMIESZANE (PLAŻA) Worki o pojemności 140 L, z napisem PLAŻA, rozmiar worka 1300 wysokość x 1800 szerokość mm. Kolor czarny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wypełnienie załącznika nr 1 i nr 2 do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach