Przetargi.pl
DOSTAWA WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-204 Szczecin, ul. Rybacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  ul. Rybacka 1
  70-204 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 48 00 779, , fax. 91 48 00 769
  REGON: 28888600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pum.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WIELODETEKCYJNEGO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek - ilość 1 sztuka. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy tzn. nieużywany przed dniem dostawy, wyprodukowany w 2020 roku, kompletny, nie używany do prezentacji oraz oryginalnie zapakowany w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy „Zestawienia parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.” Dostarczony sprzęt musi spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w tym załączniku. Warunki realizacji określa wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, bez wezwania ze strony zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert złoży oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej. Jeśli wykonawca przynależy do grupy kapitałowej wspólnie z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku ofert wspólnych oświadczenie i ewentualne dowody składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej musi zostać złożone w oryginale. Zamawiający nie będzie wzywał wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 ustawy do złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach