Przetargi.pl
Dostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe informatycznego systemu finansowo – księgowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 442 095 , fax. 256 442 045
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  ul. Konarskiego 2
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 442 095, fax. 256 442 045
  REGON: 14710000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uph.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, wdrożenie i wsparcie serwisowe informatycznego systemu finansowo – księgowego dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach, w ramach Projektu „Wsparcie Uczelni szansą na jej rozwój”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, wdrożenie i obsługa serwisowa informatycznego systemu finansowo - księgowego (dalej „system”) dla Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawę systemu oraz niezbędnych licencji wymaganych do prawidłowego i zgodnego z prawem użytkowania systemu; 2) przeniesienie (migracja) danych do systemu z dotychczas użytkowanych przez Zamawiającego systemu HMS, produkcji Kalasoft Sp. z o.o.; 3) wdrożenie systemu, rozumiane jako: a) instalacja i konfiguracja całości oprogramowania b) zapewnienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania systemu i współpracy z systemami SIMPLE.ERP oraz HMS (w zakresie modułu gospodarki magazynowej i środków trwałych) dla których wymagane jest elektroniczne przekazywanie danych c) zapewnienie mechanizmów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania systemu; 4) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi systemu; 5) świadczenie usług serwisowych dla systemu. 3. Przedmiot zamówienia jest opisany następującymi kodami Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 1) 48000000 - 8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne; 2) 48450000 -7 pakiety oprogramowania do rozliczania czasu lub zarządzania zasobami ludzkimi; 3) 48600000 - 4 pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne; 4) 72000000 - 5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia; 5) 72253200 - 5 usługi w zakresie wsparcia systemu; 6) 80500000 - 9 usługi szkoleniowe. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem elementów wskazanych w pkt 2, określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach