Przetargi.pl
Dostawa urządzeń sieciowych - przełączników dostępowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza przetarg

 • Adres: 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6015916, 6014537, 6014913 , fax. 22 8456044, 6463708
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. Stefana Batorego 5 5
  02-591 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015916, 6014537, 6014913, fax. 22 8456044, 6463708
  REGON: 01229324000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń sieciowych - przełączników dostępowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego 10 sztuk przełączników dostępowych Cisco Catalyst 3850 WS-C3850-48P-L wraz z wbudowanym oprogramowaniem, zwanych dalej urządzeniami, lub równoważnych, spełniających wymagania (warunki równoważności) określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz dostarczenie licencji producenta nieograniczonych w czasie i przestrzeni, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń; b) przeszkolenie pracowników Zamawiającego; c) świadczenie usług gwarancyjnych, konsultacje i pomoc techniczna w zakresie konfiguracji i działania dostarczonego przedmiotu zamówienia, udostępnienie najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msw.gov.pl. (link: zamówienia publiczne)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach