Przetargi.pl
Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. – 25 części

Straż Miejska Miasta Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-117 Lublin, Podwale
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 50 00, , fax. 81 466 50 01
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Lublin
  Podwale 3 A
  20-117 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 50 00, , fax. 81 466 50 01
  REGON: 43268646000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.986.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. – 25 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. - 25 części wg wzorów określonych przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. z 1998.112.713 ze zm.) oraz wzorów umundurowania używanych przez pracowników Zamawiającego. Zakres zamówienia został podzielony na 25 części: 1) część 1: czapka służbowa okrągła – 30 szt. i czapka letnia typu sportowego – 22 szt. 2) część 2: kurtka zimowa długa ¾ z podpinką – 24 szt. i kurtka uniwersalna z podpinką 58 szt. 3) część 3: kurtka wiatrówka tzw. olimpijka – 20 szt., spodnie zimowe proste – 27 szt., spodnie letnie proste – 43 szt. i spódnica letnia – 7 szt. 4) część 4: kamizelka służbowa – 45 szt. 5) część 5: koszula w kolorze białym długi rękaw – 27 szt., koszula w kolorze białym krótki rękaw – 93 szt., koszula w kolorze błękitnym długi rękaw – 45 szt. i koszula w kolorze błękitnym krótki rękaw 165 szt. 6) część 6: krawat – 71 szt. 7) część 7: sweter – 36 szt. 8) część 8: szalik – 26 szt. 9) część 9: rękawiczki – 33 pary 10) część 10: pas główny – 28 szt. i pasek skórzany wąski – 25 szt. 11) część 11: pas taktyczny – 20 szt. 12) część 12: skarpety zimowe – 255 par i skarpety letnie – 906 par 13) część 13: mundur specjalny: kurtka specjalna – 24 szt. i spodnie długie specjalne – 78 szt. 14) część 14: koszulka typu polo ciemnogranatowa – 150 szt. 15) część 15: marynarka dwurzędowa – 1 szt. 16) część 16: spodnie krótkie typu bermudy – 33 szt. 17) część 17: dystynkcje (pagony) – 393 komplety 18) część 18: kamizelka ostrzegawcza – 17 szt. 19) część 19: koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym – 32 szt. 20) część 20: naszywki haftowane (emblematy) – 906 szt. 21) część 21: buty letnie typu półbuty damskie/męskie – 33 pary, półbuty wyjściowe, typ garniturowy – 3 pary 22) część 22: buty do munduru specjalnego: 41 par 23) część 23: buty zimowe – 23 pary 24) część 24: buty na rower – 23 pary 25) część 25: buty na łódź – 3 pary. Zamawiający wymaga, aby umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarta została na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej nie będzie wymagane w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu tylko jednej oferty w ramach danej części zamówienia. Zamawiający wymaga, aby poza składającymi się na treść oferty dokumentami, do oferty na realizację: 1) części 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 i 19 dołączone były kawałki materiału podstawowego o wymiarach min. 10x10cm, z którego wykonany zostanie przedmiot zamówienia. Kawałki materiału winny być dodatkowo opisane poprzez wskazanie składu materiału, a w przypadku gdy z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że istotna jest także gramatura materiału także gramatury; jeżeli oferta obejmuje różne elementy umundurowania opisując kawałki materiału należy wskazać, które elementy (np. spódnica, spodnie letnie) zostaną wykonane z danego materiału; 2) w przypadku części 7, 8, 9, 10 i 12 zamówienia zamiast kawałka materiału Wykonawca może dołączyć do oferty po jednym egzemplarzu przedmiotu zamówienia (po zakończeniu postępowania zostanie on odesłany Wykonawcy); 3) jeżeli Wykonawca składający ofertę na części wymienione w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 2, zamiast kawałka materiału podstawowego do oferty dołączy gotowy produkt, Zamawiający potraktuje to tak, jak dołączenie kawałka materiału. Brak uwag Zamawiającego dotyczących gotowego produktu nie będzie świadczyć o akceptacji tego produktu jako wzoru elementu umundurowania zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia; 4) do materiału podstawowego dla części 13 Zamawiający żąda także dołączenia dokumentu atestu, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia; 5) części 21, 22, 23, 24 i 25 Wykonawca dołączył po jednej parze obuwia (po zakończeniu postępowania zostanie ona odesłana Wykonawcy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach