Przetargi.pl
DOSTAWA TALONÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZGOTÓWKOWYCH ZAKUPÓW

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6320112 w.166 , fax. 0-42 6367797
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49 49
  90-608 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6320112 w.166, fax. 0-42 6367797
  REGON: 47234958200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA TALONÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZGOTÓWKOWYCH ZAKUPÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pt - DOSTAWA TALONÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZGOTÓWKOWYCH ZAKUPÓW - jest dostawa talonów ( bonów, kuponów podarunkowych ) uprawniających do dokonywania bezgotówkowych zakupów - o wartości nominalnej 132.300,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Dostępność punktów realizacji talonów
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wup.lodz.ibip.pl/public/

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach