Przetargi.pl
Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-347 Szczecin, ul. Boleslawa Śmiałego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy-Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie
  ul. Boleslawa Śmiałego 33
  70-347 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 349 123, , fax. 914 845 967
  REGON: 64639200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wompszczecin.bip.eur.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP – ZCLiP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa szczepionek na potrzeby WOMP-ZCLIP w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki od 1A do 1L do formularza ofertowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, tj. zezwolenie – wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub inny uprawniony podmiot – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym – tj. hurtowni farmaceutycznej. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców warunek musi być spełniony przez każdego z nich.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach