Przetargi.pl
DOSTAWA SYSTEMU ASPIRACYJNO – PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, MIKROMETODY I ELEMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89600 Chojnice, ul. Leśna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 956 974 , fax. 523 956 505
 • Data zamieszczenia: 2018-10-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach
  ul. Leśna 10
  89600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523 956 974, fax. 523 956 505
  REGON: 30816900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.chojnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SYSTEMU ASPIRACYJNO – PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, MIKROMETODY I ELEMENTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa elementów systemu aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi, mikrometody, elementów uzupełniających w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia (patrz Formularz asortymentowo - cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) - Załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie wg wzoru określonego w Zał. Nr 4 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumentów potwierdzających te okoliczności tj.: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli osobą podpisującą ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy, nie jest osoba wskazana jako uprawniona do reprezentacji podmiotu zgodnie z dokumentacją rejestrową, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty przez tę osobę w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania oraz pieczęć Wykonawcy, imienną pieczęć udzielającego pełnomocnictwa i jego podpis. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale II punkcie 3b SIWZ: 2.1. podpunkt 3b. 1 i 2 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Dokument, o którym mowa w punkcie 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację z punktu 3 stosuje się odpowiednio.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach