Przetargi.pl
Dostawa systemów implantów – wg 2 pakietów

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ogłasza przetarg

 • Adres: 02042 Warszawa, ul. Mochnackiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 118 102 , fax. 223 118 118
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
  ul. Mochnackiego 10
  02042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 118 102, fax. 223 118 118
  REGON: 1169209600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa systemów implantów – wg 2 pakietów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa systemów implantów – wg 2 pakietów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach