Przetargi.pl
dostawa sterylizatora niskotemperaturowego oraz demontaż i dostawa z montażem 2 szt. myjni – dezynfektorów na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37700 Przemyśl, ul. Monte Cassino
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 775 065 , fax. 166 775 064
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18
  37700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 775 065, fax. 166 775 064
  REGON: 31468400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sterylizatora niskotemperaturowego oraz demontaż i dostawa z montażem 2 szt. myjni – dezynfektorów na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa i montaż sterylizatora niskotemperaturowego oraz demontaż używanych myjni i dostawa z montażem 2 szt. myjni – dezynfektorów oraz przeszkolenie personelu. Dostawa na rzecz zamawiającego urządzeń fabrycznie nowych, rok produkcji 2016 lub bieżący. Szczegółowy opis oraz właściwości przedmiotu zamówienia określone są w załączniku nr 1 projektu umowy, która to umowa stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie podzielono na dwa zadania i w związku z tym dopuszcza się składanie ofert na jedno dowolne zadanie lub dwa zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium: odpowiednio na zadania: I. 5000,00 zł ; II. 5500,00 zł - w jednej lub kilku formach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach