Przetargi.pl
Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Ciągłówka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2068066 w. 22 , fax. 182 068 141
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem
  ul. Ciągłówka 9
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2068066 w. 22, fax. 182 068 141
  REGON: 29544900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacja.zakopane.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków do dezynfekcji dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do dezynfekcji tj: - Preparat do dezynfekcji powierzchni szt. 24 a 5 l), - Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 5 a 5 l, - Płyn do dezynfekcji powierzchni szt. 10 a 2 litry, - Płyn do dezynfekcji dużych powierzchni szt.10 a 6 litrów, - Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 1 a 20 l, - Preparat do dezynfekcji za pomocą suchej mgły szt. 2 a 20 l, - Proszek do dezynfekcji narzędzi medycznych szt.12 a 1,50 kg, - Tabletki chlorowe 7 opakowań a 300 szt, dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Dokładny opis i ilości przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby w trakcie realizacji umowy, na każde jego wezwanie, przedłożył Zamawiającemu atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020r. poz.186) - o ile wymaga tego ustawa. 3) Termin ważności (przydatności do stosowania) dostarczanych przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia musi wynieść co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. 4) Przedmiot zamówienia ma być dostarczany w opakowaniu producenta. 5) Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności, jeżeli dotyczy. 6) Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzające parametry oferowanego asortymentu szczegółowo opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ. 7) Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku unijnym oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty,niezbędne certyfikaty dopuszczające stosowanie u ludzi w Polsce i Unii Europejskiej i świadectwa rejestracji i inne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia m.in. karty katalogowe potwierdzające zgodność z wymaganiami SIWZ, zgodnie z postanowieniami 8)Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 9) Wszelkie wątpliwości Wykonawca winien wyjaśnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty, w trybie określonym w niniejszej specyfikacji. 10) Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami asortymentowo-ilościowymi, cenowymi oraz standardami jakościowymi odnoszącymi się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach