Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach

Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg

 • Adres: 58-379 Czarny Bór, Główna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 748 450 139 , fax. 748 450 006
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarny Bór
  Główna 18
  58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie
  tel. 748 450 139, fax. 748 450 006
  REGON: 89071822500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czarny-bor.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zapewni bezpłatny instruktaż z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiającego. Instruktaż zostanie przeprowadzony w trakcie odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wydania samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa oraz, jeżeli są stosowane, to z pełnym zbiornikiem dodatków. Dostawa, o której mowa jak wyżej, obejmuje dostawę (na koszt Wykonawcy) do miejsca: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach