Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 236 129 , fax. 583 236 529
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 236 129, fax. 583 236 529
  REGON: 59846300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gdansk.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Sobieszewo zwanej dalej OSP Gdańsk Sobieszewo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. W ramach umowy wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zamówienia polegającego na: a) przygotowania pojazdu zgodnie z wymogami opisanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia, b) uzyskanie wszelkich wymaganych świadectw dopuszczenia, certyfikatów, c) zamontowaniu na pojeździe na własny koszt urządzeń i sprzętu dostarczonych przez zamawiającego, d) przeprowadzenia szkolenia dla obsługi pojazdu, e) wykonywanie, nie rzadziej niż raz w roku, bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. Przeglądy będą obejmować czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowej eksploatacji. W przypadku, gdy producenci urządzeń zalecają inne czynności oraz terminy przeglądów, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonywania tych czynności w terminach zaleconych przez producentów f) wykonawca zobowiązuje się przenieść na własność zamawiającego i wydać mu w swojej siedzibie przedmiot umowy tj. samochód ratowniczo – gaśniczy posiadający parametry techniczne wyszczególnione w ofercie wykonawcy. g) wykonawca wyda zamawiającemu przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa oraz maksymalną ilością płynów eksploatacyjnych. h) zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa § 2 ust. 1 umowy określonej w Rozdziale 15 SIWZ, oraz do odebrania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru- załącznik nr 3 do SIWZ (w formie oryginału). 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach