Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22”

Urząd Statystyczny w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Jana Matejki
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-91 459 77 00 , fax. 0-91 4340595
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Statystyczny w Szczecinie
  ul. Jana Matejki 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0-91 459 77 00, fax. 0-91 4340595
  REGON: 33169400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stat.gov.pl/urzad-statystyczny-w-szczecinie/zamowienia-publiczne/przetargi/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” do Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do siedziby Urzędu Statystycznego w Szczecinie, ul. Jana Matejki 22 obejmująca: 1) Serwer w obudowie Rack Typ 1– 3 szt, 2) Serwer w obudowie Rack Typ 2 - 1 szt, 3) Licencje systemu operacyjnego serwerowego - 4 szt, 4) Serwer plików NAS w obudowie Rack - 1 szt, 5) Licencje oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów kompatybilne z dostarczonym serwerem plików NAS– 8 szt, 6) Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt, 7) Konsolę operatorską (KVM) do szafy RACK 19’’ – 1 szt, 8) Przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów) – 1 szt, 9) Szafę RACK 19’’ 42U – 1 szt. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami SIWZ, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ – zwanym dalej OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48820000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020.1076 tj . ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach