Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 09402 Płock, ul. Kolegialna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 678 452 , fax. 242 628 842
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
  ul. Kolegialna 17
  09402 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 242 678 452, fax. 242 628 842
  REGON: 30156900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwomp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego – tonometru, dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, tj. tonometru bezdotykowego wraz z pachymetrem bezdotykowym oraz stolikiem elektrycznym – 1 komplet. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi ww. sprzęt oraz przeprowadzi instruktaż/szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej i użytkowej przedmiotowego sprzętu medycznego. 3. Opis szczegółowy zawarty jest w Załączniku od Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach