Przetargi.pl
dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 661 086 , fax. 914 661 113
 • Data zamieszczenia: 2019-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
  Al. Powstańców Wielkopolskich 72
  70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 661 086, fax. 914 661 113
  REGON: 28890000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, zwanego dalej „wyrobami”. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz „Parametry wymagane”, stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 3. Szacowane ilości zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty. 4. Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów medycznych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30), wprowadzonych do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „ustawą o wyrobach medycznych” 5. Zamawiający ma prawo zamówić mniejszą ilość wyrobów, z tym że nie mniej niż 70% ilości podanej w formularzu cen jednostkowych. 6. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33171100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie opisuje sposobu spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumenty w postaci ulotek, katalogów (kart katalogowych) broszur lub innych dokumentów określanych dalej jako „materiały informacyjne producenta”, potwierdzających, że oferowane wyroby posiadają parametry i właściwości określone w SIWZ i załącznikach do SIWZ, z wyraźnym zaznaczeniem, których pozycji dotyczą, zawierające co najmniej: - wskazanie producenta oraz nazwy wyrobu, - opis i zdjęcie oferowanego wyrobu, - wskazanie oferowanych rozmiarów (jeśli dotyczy) wraz z ich numerami katalogowymi (jeśli posiadają numery katalogowe). 2. w zakresie zadań 1 i 4 próbki oferowanych wyrobów - zgodnie z wykazem podanym w SIWZ pkt VIII ppkt 4.3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną