Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego do dializoterapii dla SP ZOZ MSW w Katowicach Nr ref. 3/16

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi ogłasza przetarg

 • Adres: 40-052 Katowice, ul. Głowackiego 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7827333 , fax. 32 7827333
 • Data zamieszczenia: 2016-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi
  ul. Głowackiego 10 10
  40-052 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7827333, fax. 32 7827333
  REGON: 27124103800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozmsw.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego do dializoterapii dla SP ZOZ MSW w Katowicach Nr ref. 3/16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Katowicach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Specyfikacje Asortymentowo-Ilościowo- Wartościowe , którą stanowi załącznik nr 1.1 do 1.20 do SIWZ. Oznaczenie zgodnie z CPV Kod CPV : Asortyment 33.18.15.20-3 Wyroby do dializy nerkowej 33.18.15.00-7 Wyroby do terapii nerkowej 33.18.12.00-4 Filtry do dializy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331815203
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin jednorazowej dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozmsw.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach