Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku: Część 1 – Dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna; Część 2 – Dostawa drukarek i urządzeń Xero

Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, Piaseczyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 484 23 00 , fax. +48 22 484 23 09
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Konstancin-Jeziorna, Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  Piaseczyńska 77
  05-520 Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 484 23 00 , fax. +48 22 484 23 09
  REGON: 13271045000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://konstancinjeziorna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 roku: Część 1 – Dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna; Część 2 – Dostawa drukarek i urządzeń Xero
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. Część nr 1: Dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna Lp. Nazwa sztuk 1. Laptop 10 2. Laptop II 28 3. Laptop III 54 Część nr 2: Dostawa drukarek i urządzeń Xero Lp. Nazwa sztuk 1. Wersja 1 kserokopiarka 1 2. Wersja 2 kserokopiarka 1 3. Wersja 3 kserokopiarka 3 4. Drukarka 5 2. Szczegółowe parametry wymaganego sprzętu oraz określa Załącznik nr 1A do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach nie gorszych od parametrów technicznych, które zostały określone w Załączniku nr 1A do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był wyprodukowany w ciągu ostatnich 6 miesięcy licząc od daty składania ofert, był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych oraz nie obciążony prawami osób trzecich. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 6. Zamawiający wymaga udzielania gwarancji jakości: Część nr 1 : Dostawa laptopów na potrzeby uczniów Gminy Konstancin-Jeziorna Lp Nazwa Gwarancja minimalna 1. Laptop 24 miesiące 2. Laptop II 36 miesięcy 3. Laptop III 36 miesięcy Część nr 2: Dostawa drukarek i urządzeń Xero Lp Nazwa Gwarancja minimalna 1. Wersja 1 kserokopiarka 36 miesięcy 2. Wersja 2 kserokopiarka 36 miesięcy 3. Wersja 3 kserokopiarka 36 miesięcy 4. Drukarka 24 miesięcy 7. W przypadku gdy w załączniku nr 1A do SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne parametry jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to parametry nie gorsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 1A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach