Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2582021, 3141620 , fax. 032 3141620
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2582021, 3141620, fax. 032 3141620
  REGON: 27112783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ (wycena ofertowa)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 1.000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych 00/100. 2. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego: Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, nazwa banku: ING Bank Śląski S.A. O / Katowice nr rachunku: 13 1050 1214 1000 0023 3495 0603 W tytule przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu na: Dostawę sprzętu komputerowego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tzn. do godziny 7:45, do dnia 21.07.2011 r. powinno znajdować się na koncie zamawiającego. Prosimy o dołączenie do oferty dokumentu sierdzającego wniesienie wadium w formie przelewu. 4. Oryginał wadium wniesionego w formie innej niż pieniądze należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, należy dołączyć do oferty. 5. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądze potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 6. Zwrot wadium dokonany będzie zgodnie z uregulowaniami art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy nastąpią okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach