Przetargi.pl
Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 128 100 , fax. 225 128 625
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Szachowa 1
  04-894 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 128 100, fax. 225 128 625
  REGON: 13262900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.il-pib.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa sprzętu IT z oprogramowaniem dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie” na potrzeby realizacji projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (akronim KSO3C), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CYBERSECIDENT „Cyberbezpieczeństwo i eTożsamość” na podstawie Umowy Nr CYBERSECIDENT/381282/II/NCBR/2018 z dnia 10.04.2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr A do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w SIWZ, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Powyższe Oświadczenia stanowią wstępne informacje potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o którym mowa w ust.1 i w ust 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie przez Konsorcjum warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 6. Dokumenty i oświadczenia składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126). 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i załączyć do oferty szczegółowy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem jego typu, modelu oraz nazwy producenta), pozwalający na ocenę jego zgodności z wymaganiami SIWZ. 8.Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i jego załączników. 9.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 10W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach