Przetargi.pl
Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Muzeum im. Emryka Hutten-Czapskiego

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-062 Kraków, Al. 3-go Maja 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 43 35 621 , fax. 12 43 35 555
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Narodowe w Krakowie
  Al. 3-go Maja 1 1
  30-062 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 43 35 621, fax. 12 43 35 555
  REGON: 00027596100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Muzeum im. Emryka Hutten-Czapskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 1 specyfikacji (opis przedmiotu zamówienia). Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części: Część 1: Zintegrowane środowisko obrazowania z funkcją zaawansowanego i wysokowydajnego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych - 1 pakiet. Część 2: Oprogramowanie do przetwarzania i analizy obrazów wielospektralnych- 1 pakiet Data wydania oprogramowania: oferowana wersja oprogramowanie nie może różnić się o więcej niż 6 miesięcy od ostatniej udostępnionej przez producenta w wersji stabilnej. Oprogramowanie dostarczone w ramach zamówienia musi być nowe, tj. nie używane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 480000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie precyzuje warunku. Wykonawcy składają oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń zgodnie z zasadą: spełnia/nie spełnia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach