Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule ogłasza przetarg

 • Adres: 27-100 Iłża, Marcule
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6160066, 605 051806 , fax. 048 6163653
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule
  Marcule
  27-100 Iłża, woj. mazowieckie
  tel. 048 6160066, 605 051806, fax. 048 6163653
  REGON: 67008072100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/marcule
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - jednostka organizacyjna Nadleśnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia /załącznik nr 1 do SIWZ/ w latach 2009-2011. Wielkość zamówienia - wartość poniżej progów unijnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 182000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 32 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Obowiązek wpłaty wadium - przystępując do przetargu, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) Termin wniesienia wadium upływa dnia 04.05.2009 r. o godz. 10.00 Szczegóły w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ: ... 6.1 O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 6.1.1 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w załączonych przez Wykonawcę do oferty następujących dokumentach: -WYKAZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie - druk wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż wykonał (w okresie nie dłuższym niż ostatnie trzy lata) co najmniej jedno zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i o wartości minimum 33 % ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. Do każdej pozycji wykazu (zamówienia) musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia (np. referencje), - zaświadczenie spełniania wymogów jakościowych w zakresie świadczenia dostaw będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego posiadaniem (Świadectwa zgodności ze wzorem sortów mundurowych) wydanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu lub ważnego (6 miesięcy od daty wystawienia) upoważnienia producenta wystawionego dla dystrybutora do posługiwania się ww. Świadectwem (dotyczy sortów mundurowych); - zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 6.1.2 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w załączonym przez Wykonawcę do oferty następującym dokumencie: - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 10% ceny oferty (w PLN), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.1.3 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w załączonych przez Wykonawcę do oferty następujących dokumentach: 6.1.3.1 Dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.1.3.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt 6.1.3.1a, b i d - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) w pkt 6.1.3.1c - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. - Dokumenty, o których mowa w pkt 1a i 1c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6.2 Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. 6.3 Nie spełnienie chociażby jednego z ww warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SIWZ: ... 7.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 7.1.1 Wypełniony formularz - OFERTA (wg załączonego druku - załącznik nr 2 do SIWZ), 7.1.2 Wypełniony KOSZTORYS OFERTOWY (wg załączonego druku - załącznik nr 3 do SIWZ), 7.1.3 Oświadczenie o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy (wg załączonego druku - załącznik nr 4 do SIWZ), 7.1.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7.1.5 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 7.1.6 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.1.7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert, 7.1.8 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do złożenia ofert, 7.1.9 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (wg załączonego druku - załącznik nr 5 do SIWZ); 7.1.10 Zaświadczenie spełniania wymogów jakościowych w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, potwierdzonego posiadaniem (Świadectwa zgodności ze wzorem sortów mundurowych) wydanego przez Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu lub ważnego (6 miesięcy od daty wystawienia) upoważnienia producenta wystawionego dla dystrybutora do posługiwania się ww. Świadectwem (dotyczy sortów mundurowych); 7.1.11 Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 7.1.12 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie niższej niż 10% ceny oferty (w PLN), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7.1.13 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) każdy Wykonawca z osobna składa dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt od 7.1.3 do 7.1.8 SIWZ; 2) wspólnie Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia: a) wymienione w pkt 7.1.1 i 7.1.2 SIWZ, b) pełnomocnictwo wszystkich podmiotów tworzących konsorcjum udzielone pełnomocnikowi (liderowi) określające zakres umocowania i upoważniające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wykaz Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, d) oświadczenie Wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia; 3) wszyscy, kilku lub przynajmniej jeden z Wykonawców składają dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt od 7.1.9 do 7.1.11 SIWZ; 4) przynajmniej jeden z Wykonawców składa dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1.12 SIWZ; 7.2 Do oferty Wykonawca dołączy po jednej sztuce wzoru oferowanego wyrobu oznaczonej nazwą Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia jakości dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostaną zwrócone Wykonawcom po zawarciu umowy. Wzory wyrobów należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 7.3 Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę. 7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ocena techniczno-jakościowa dostarczonego wzoru
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/marcule

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach