Przetargi.pl
Dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, Wiślna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
 • Data zamieszczenia: 2018-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
  Wiślna 7
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 62 90 205, , fax. 12 421 67 57
  REGON: 102127000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów osobowych z nadwoziem typu kombi – 2 szt. dla Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1) część nr 1 zamówienia – dostawa samochodu osobowego o mocy ponad 120 KM i nadwoziem typu kombi – 1 szt.; 2) część nr 2 zamówienia – dostawa samochodu osobowego z napędem na 4 koła i nadwoziem typu kombi – 1 szt.; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 (dla części nr 1 zamówienia) i Załącznik nr 2 (dla części nr 2 zamówienia) do SIWZ. 3. Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2018 roku, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych i mogą być używane bez naruszania praw osób trzecich. 4. Samochody muszą spełniać wymagania: 1) warunków technicznych, wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy; 2) określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.); 3) Dyrektywy CEE EURO 6d TEMP w zakresie emisji spalin. 5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie miasta Krakowa. Koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu, pokrywa Wykonawca. 6. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w § 5 wzorów umów, stanowiących Załącznik nr 3 (dla części nr 1) oraz Załącznik nr 4 (dla części nr 2) do SIWZ. Okresy gwarancji stanowią jedno z kryteriów oceny ofert dla obu części zamówienia. 7. W szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia dla obu części określono minimalne wymagane parametry techniczne, warunki i okres trwania gwarancji oraz obsługi serwisowej. Wykonawca może zaoferować modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wyższych parametrach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą część zamówienia oddzielnie lub kumulatywnie z podaniem jednej (łącznej) kwoty wadium. Jednakże w tym drugim przypadku należy pamiętać o przyporządkowaniu łącznej kwoty wadium do poszczególnych części zamówienia (przyporządkowaniu części kwoty wadium do ofert częściowych). 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 1) 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100) dla części nr 1 zamówienia; 2) 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) dla części nr 2 zamówienia; 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 87 1010 1270 0004 0413 9120 2000 z dopiskiem: Wadium – postępowanie nr 1201-ILL-5.260.73.2018 część(i) …… 6. Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na rachunku bankowym. 7. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego jako beneficjenta, wysokość poręczanej lub gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności poręczenia lub gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie poręczyciela lub gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy. 8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w przypadku wnoszenia wadium w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy złożenia oryginałów w odrębnej kopercie w miejscu składania ofert przed upływem terminu ich składania. 9. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5. 10. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 11. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp. 12. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zgodnie z art. 46 ust. 4a pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zgodnie z art. 46 ust. 5 pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularze ofertowo-cenowe: Załącznik nr 5 do SIWZ dla części nr 1 zamówienia oraz Załącznik nr 6 do SIWZ dla części nr 2 zamówienia. Opisy techniczne zawierające (producenta, typ, model) wraz ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, spełniających wymagania Zamawiającego określone w SIWZ: Załącznik nr 5A dla części nr 1 zamówienia do formularza ofertowo-cenowego, który stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ oraz Załącznik nr 6A dla części nr 2 zamówienia do formularza ofertowo-cenowego, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w SIWZ Rozdział VI część A ust. 1 pkt.1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach