Przetargi.pl
Dostawa remontera drogowego typu PATCHER

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Niepodległości
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913 974 066 , fax. 913 974 066
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie
  ul. Niepodległości 35
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 974 066, fax. 913 974 066
  REGON: 81242966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zdp.lobez.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa remontera drogowego typu PATCHER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa remontera drogowego typu PATCHER, przeznaczonego do remontów cząstkowych ubytków w nawierzchniach bitumicznych poprzez podawanie pod ciśnieniem grysu wraz z emulsją asfaltową zgodnie z poniższymi wymogami: 1. urządzenie zamontowane na homologowanej przyczepie, 2. wyposażone w dwie komory na kruszywo drobne o pojemności co najmniej 1,4 m3 i grube o pojemności co najmniej 2,4 m3, 3. wyposażony w sterowany przez operatora układ podawania, nadmuchu oraz mieszania grysu i emulsji, 4. wyposażony w pulpit sterowniczy umieszczony przy wylocie grysu i emulsji, 5. wyposażony w system odbioru ciepła spalin silnika do podgrzewania emulsji, 6. wyposażony w wysięgnik roboczy o zasięgu co najmniej 4,2 m. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki na poczet zamówienia do 40 % wartości dostawy. Zaliczka będzie zarachowana na poczet przyszłego świadczenia pieniężnego, co oznacza, że Wykonawca wystawi fakturę za dostawę remontera drogowego pomniejszoną o wartość zaliczki. Celem zaliczki będzie zakup przez Wykonawcę przyczepy z homologacją. W przypadku gdy Wykonawca będzie chciał otrzymać zaliczkę na poczet wykonania dostawy powyżej 20 % wartości dostawy będzie musiał przed podpisaniem umowy na dostawę wnieść zabezpieczenie zaliczki w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 148 ustawy Pzp. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporządzony wg Załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) – o ile umocowanie(a) osoby(ób) występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów; 3. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby sporządzone wg Załącznika nr 6 do SIWZ (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) należy dołączyć do oferty (jeżeli występuje); 4. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone wg załącznika nr 4 lub 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Uwaga! Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie, o którym mowa w pkt 4.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą (jeżeli występują) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt 2.1 niniejszej SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio. Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski (oświadczenia /dokumenty wymienione w pkt X ppkt 1, 3, 4 niniejszej SIWZ). W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA! OFERTA, OŚWIADCZENIA WYKONAWCY MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁÓW. PEŁNOMOCNICTWO (jeżeli występuje) MUSI BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁU LUB NOTARIALNIE POŚWIADCZONEGO ODPISU. ZOBOWIĄZANIE(A) PODMIOTU(ÓW)/OSOBY udostępniającego (ej) wykonawcy swoje zasoby (jeżeli występuje) MUSI BYĆ ZŁOŻONE W FORMIE ORYGINAŁU. INNE DOKUMENTY WYMIENIONE W PUNKCIE X MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE w formie oryginałó1)w lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii nie potwierdzonych notarialnie muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na każdej stronie. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów trzecich: 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o spełnianiu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu i braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z postępowania. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysonował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie określonego zasobu. Ponadto treść dokumentu przedkładanego w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powinna określać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W oparciu o treść ww. dokumentu zawierającego zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów, Zamawiający będzie oceniał, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zmówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach