Przetargi.pl
Dostawa rafinowanych produktów ropopochodnych (benzyna bezołowiowa Pb 95 – 8.000 litrów oraz olej napędowy – 75.000 litrów) dla potrzeb Gminy Strzelno w roku 2017/2018

Gmina Strzelno ogłasza przetarg

 • Adres: 88320 Strzelno, ul. Cieślewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 182 200, , fax. 523 182 202
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelno
  ul. Cieślewicza 2
  88320 Strzelno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 182 200, , fax. 523 182 202
  REGON: 52891300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.strzelno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa rafinowanych produktów ropopochodnych (benzyna bezołowiowa Pb 95 – 8.000 litrów oraz olej napędowy – 75.000 litrów) dla potrzeb Gminy Strzelno w roku 2017/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa rafinowanych produktów ropopochodnych (benzyna bezołowiowa Pb 95 – 8.000 litrów oraz olej napędowy – 75.000 litrów) dla potrzeb Gminy Strzelno w roku 2017/2018
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.400,00 zł brutto (słownie : osiem tysięcy czterysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Strzelnie, numer rachunku: 79 8159 0003 2001 0000 0101 0007 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych (bezwarunkowo), d) gwarancjach ubezpieczeniowych (bezwarunkowo), e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. - w przypadku przelewu na rachunek zamawiającego, dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty, - w przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach należy dokument załączyć do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium, wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.8. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji opisanej w pkt. 13.4., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że po-siada koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, która jest wydawana w formie decyzji administracyjnej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach