Przetargi.pl
DOSTAWA PROFESJONALNEGO CZARNO – BIAŁEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO

Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku ogłasza przetarg

 • Adres: 36-017 Błędowa Tyczyńska, Wola Rafałowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 292 438 , fax. 172 292 600
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa Gmina" w Chmielniku
  Wola Rafałowska 214
  36-017 Błędowa Tyczyńska, woj. podkarpackie
  tel. 172 292 438, fax. 172 292 600
  REGON: 69046379000052
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.trzezwagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PROFESJONALNEGO CZARNO – BIAŁEGO SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 szt. profesjonalnego czarno – białego systemu produkcyjnego. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ). 3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy (nie używany), sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy" Zamawiający rozumie produkt wykonany z fabrycznie nowych elementów, nieregenerowany, bez śladu uszkodzeń. 4. W przypadku wycofania w trakcie realizacji umowy sprzętu wskazanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca powinien dostarczyć sprzęt o parametrach nie gorszych niż zaoferowany za cenę określoną w ofercie i umowie. 5. Wszelkie wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia nazwy własne z zastosowaniem znaków towarowych, określenie norm, aprobat, certyfikatów, atestów, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30232100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Treść oferty stanowią: 1. Formularz oferty – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (Załącznik nr 3 do SIWZ), składany w oryginale. 2. Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (Załącznik nr 3a do SIWZ), składany w oryginale. 3. Specyfikacja techniczna oferowanego produktu potwierdzająca zgodność oferowanego sprzętu z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierająca nazwę producenta, model/nr katalogowy oferowanego produktu, wypełniona i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (Załącznik nr 3b do SIWZ) składana w oryginale. Poza dokumentami i oświadczeniami wymienionymi powyżej, do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1827), nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, w innej formie niż pieniężna, tj. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu:Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp albo braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,oświadczenie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach