Przetargi.pl
Dostawa produktów stosowanych w artroskopii

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A. ogłasza przetarg

 • Adres: 62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8984094, 8984000 , fax. 618 984 056
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S. A.
  ul. Kraszewskiego 11
  62-041 Puszczykowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8984094, 8984000, fax. 618 984 056
  REGON: 63455243800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpuszczykowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Osoba prawna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów stosowanych w artroskopii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje:  dostawę produktów do artroskopii,  utworzenie depozytu na Bloku Operacyjnym,  udostępnienie kompletnego instrumentarium,  szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami znajduje się w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Warunki dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia określono we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamówienie zostało podzielone na 4 części: Część 1 Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) Część 2 Kotwice Część 3 Systemy do technik artroskopowych Część 4 Zestaw do artroskopii biodra
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33183000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. 1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 2) Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 2 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach