Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-200 Jarocin, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7473051; 7470321 , fax. 062 7470359
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 1 1
  63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7473051; 7470321, fax. 062 7470359
  REGON: 00030853100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljarocin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia . Ocena spełniania powyższych warunków zostanie przeprowadzona na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych w ofercie - brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub jego niezgodność z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (z późniejszymi zmianami), oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87 poz. 605) oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji spowoduje wykluczenie wykonawcy, a oferta zostanie uznana za odrzuconą(z zastrzeżeniem sytuacji określonej w art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych )
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert( w przypadku oferty składanej przez konsorcjum odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum.) 2)koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem 3) wykaz wykonanych , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane należycie -zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał się minimum 1 dostawą o wartości nie mniejszej niż wartość brutto oferowanej przez niego dostawy . 4) w przypadku gdy wykonawca nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia lub nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy dołączyć p i s e m n e z o b o w i ą z a n i e i n n y c h p o d m i o t ó w do: a )udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia z wykazem osób którymi będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, b) udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń z wykazem niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi będzie dysponował wykonawca Oświadczenie w trybie art.22 ustawy /zawarte w zał. nr 2./ Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. Dz. U. Nr 87, poz. 605 , z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaljarocin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach