Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych – angielski, matematyka, przyroda, chemia, geografia

Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-861 Bydgoszcz, Glinki
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (52) 339 22 50, 691533196 , fax. +48 (52) 362 06 71
 • Data zamieszczenia: 2019-05-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
  Glinki 117
  85-861 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48 (52) 339 22 50, 691533196, fax. +48 (52) 362 06 71
  REGON: 001393289
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.edu.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych – angielski, matematyka, przyroda, chemia, geografia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych – angielski, matematyka, przyroda, chemia, geografia” w ramach projektu pn. „Edu(R)Ewolucja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, Poddziałanie 10.2.2, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz. Zamawiający informuje, ze dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniających równoważne do opisanych parametry. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych. O ile w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje nazwy autorów książek, producentów materiałów, nazw własnych pomocy dydaktycznych itp. oznacza to, że Wykonawca ma prawo przyjąć rozwiązania wskazane przez Zamawiającego lub równoważne. Wszystkie określenia i nazwy materiałów, urządzeń, autorów publikacji służą jedynie do określenia parametrów jakościowych użytych materiałów, pomocy dydaktycznych, urządzeń, wyrobów oraz zakresów tematycznych książek i opracowań. Zamawiający uzna, ze oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, nieregenerowane. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Część 1 Angielski Część 2 Matematyka Część 3 Zajęcia wyrównawcze Część 4 Przyroda Część 5 Biologia Część 6 Chemia Część 7 Geografia Szczegółowy opis zawiera Załącznik – Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące załączniki: 1) wypełniony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem zawartym w Rozdziale II wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami, 2) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub gdy z innych wymaganych dokumentów nie wynika upoważnienie do reprezentowania, ewentualnie notarialnie potwierdzona za zgodność kopia pełnomocnictwa, 3) jeżeli o zamówienie Wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument potwierdzający ustanowienie przez Wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) oświadczenie wskazujące, którą część zamówienia Wykonawca powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 P.z.p. (zawarte w pkt 6 formularza oferty). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 P.z.p. Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy P.z.p. Zamawiający żąda przedłożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy): 1) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej ma prawo złożyć oświadczenie wraz z ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach