Przetargi.pl
DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘT MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU p.n. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ . EDYCJA V BIS

Wójt Gminy Jedlnia Letnisko ogłasza przetarg

 • Adres: 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3848470 , fax. 048 3848470 w. 222
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Jedlnia Letnisko
  ul. Radomska 43 43
  26-630 Jedlnia-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 048 3848470, fax. 048 3848470 w. 222
  REGON: 05374808596759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ SPRZĘT MULTIMEDIALNEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU p.n. SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - PROGRAMY ROZWOJOWE SZKÓŁ . EDYCJA V BIS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego potrzebnych do realizacji zajęć edukacyjnych 2. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia tj. na część 4a, część 4b, lub na wybrane przez siebie części. Rodzaj, ilości pomocy i sprzętu multimedialnego wraz z wymaganymi minimalnymi parametrami oraz części zamówienia zawarte są w załącznikach nr 4a, 4b, do SIWZ (stanowiące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zgodnie z podanym opisem oraz zgodnie z wymaganymi parametrami lub dostarczyć pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny o parametrach równoważnych do parametrów wskazanych przez Zamawiającego w opisie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pomoce dydaktyczne w pogrupowanych pakietach dla każdej szkoły w częściach wynikających z załączników nr 4a, 4b, do SIWZ, tj.: - Publiczne Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko - załącznik. 4a - Publiczna Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Natolinie - załącznik. 4b 3. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych. 4. Wykonawca dokona rozpakowania sprzętu w obecności dyrektora szkoły w celu dokonania ich przeliczenia i określenia zgodności dostarczonego sprzętu z zawarta umową. 5. Dyrektor szkoły potwierdzi dostawę pomocy dydaktycznych, będących przedmiotem niniejszej umowy, protokołem odbioru, podpisanym przez obie strony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedlnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach