Przetargi.pl
Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa – Dobra Zabawa RPO WP 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 37450 Stalowa Wola, ul. Romana Dmowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-15 842-11 32, , fax. 0-15 842-11 32
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  ul. Romana Dmowskiego 9
  37450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 0-15 842-11 32, , fax. 0-15 842-11 32
  REGON: 83741300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp1stw.szkola.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kluczowa Sprawa – Dobra Zabawa RPO WP 2014-2020 działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia pracowni przyrodniczej oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli. 2. Zamówienie podzielone jest na części: Część 1 : dostawa pomocy dydaktycznych w celu wyposażenia dedykowanej pracowni przyrodniczej Część 2: dostawa pomocy dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć z uczniami o SPE. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości : dla części 1 : 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) dla części 2: 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) do dnia 18 sierpnia 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 40 1020 4939 0000 0102 0089 9930 - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z dopiskiem „Wadium – Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu Kluczowa sprawa – dobra zabawa”. 3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach