Przetargi.pl
Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej

Izba Celna w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6583500, 6583527,28 , fax. 061 6583518
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Poznaniu
  ul. Krańcowa 28 28
  61-037 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6583500, 6583527,28, fax. 061 6583518
  REGON: 00014382800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa papieru kserograficznego i składanki komputerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa: 1.Papieru kserograficznego o parametrach nie gorszych niż: gramatura 80+/-3; białość CIE 160+/-2,5, klasa B, format A4 w ilości 8500 ryz - 500 kartek w ryzie. 2.Składanki komputerowej z perforacją a)format 240 1+1 (900 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów, b)format 240 1+2 (600 składek w kartonie) w ilości 7 kartonów, c)format 375 1+0 (2000 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów, d)format 375 1+1 (900 składek w kartonie) w ilości 5 kartonów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976442
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach