Przetargi.pl
Dostawa oraz montaż mebli na wyposażenie Elektronicznego Centrum Wspomagania Informacji Turystycznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8569000, 8569500 , fax. 061 8543988
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  al. Niepodległości 10 10
  61-875 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8569000, 8569500, fax. 061 8543988
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ue.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz montaż mebli na wyposażenie Elektronicznego Centrum Wspomagania Informacji Turystycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczanie do miejsca użytkowania oraz montaż mebli na wyposażenie Elektronicznego Centrum Wspomagania Informacji Turystycznej UEP - zgodnie z wykazem i opisem zawartym w załączniku nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga wyrobów fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, dobrej jakości. Wszystkie ich elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym muszą być wykonane w sposób gwarantujący trwałość.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/uczelnia-dla-firm/zamowienia-publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach