Przetargi.pl
„Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020r. w ilości 475 T- miał węglowy, 275T – węgiel groszek”

Zakład Usług Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, ul. Stawna
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 188 209 , fax. 943 188 598
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych
  ul. Stawna 2
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 188 209, fax. 943 188 598
  REGON: 38286790000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuk.polanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa opału na sezon grzewczy 2019/2020r. w ilości 475 T- miał węglowy, 275T – węgiel groszek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa opału na place składowe kotłowni lokalnych na terenie miasta Polanów w sezonie grzewczym 2019/2020 w następującej ilości i asortymencie : miał węglowy 475T, węgiel groszek- 275T
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24311800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany , przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokoąci 5.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna jeśli Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzzenia braku podstaw wykluczenia z art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, że będzie dysponował lub dysponuje odpowiednim środkiem transportu do wykonania zamówienia . Przedłoży wykaz wykonywanych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu , jeżeli okres działania jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości , przedmiotu dat wykonania i odbiorców z załączeniem dokumentów potwierdzających , że dostawy i usługi zostały wykonane należycie . Formularz ofertowy i projekt umowy zaakceptowany przez osobę uprawnioną. Atest na oferowany opał , informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej , w którym Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych ąrodków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną