Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020”

Gmina Wysokie ogłasza przetarg

 • Adres: 23-145 Wysokie, ul. Nowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 806 206 , fax. 846 806 244
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wysokie
  ul. Nowa 1
  23-145 Wysokie, woj. lubelskie
  tel. 846 806 206, fax. 846 806 244
  REGON: 95037167200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwysokie.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2019/2020 do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Wysokiem, Szkoły Podstawowej im. Franciszka Kamińskiego w Maciejowie Starym oraz do Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem w ilości ok. 78 000 l. (zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia Dostawcy zmniejszenia lub zwiększenia dostaw w zależności od warunków pogodowych). Wszystkie obiekty do których będzie dostarczany opał, znajdują się na terenie Gminy Wysokie. Lista obiektów została wskazana w załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy). 4.2. Opis wymogów Zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia: - olej opałowy lekki o wartości opałowej min 42,6 MJ/kg, - gęstość w temp. 15o C max 860 kg/m3, - lepkość kinetyczna w temperaturze 20o C max 6,00 mm2/s, - zawartość siarki max 0,10 % (m/m), - pozostałość po spopieleniu max 0,01 %(m/m), - zawartość wody max 200 mg/kg, - całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg, - temperatura płynięcia max -20o C, - temperatura zapłonu min 56o C, - barwa (wizualna) czerwona. 4.3. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w terminie jaki wykonawca zaproponuje w ofercie cenowej (formularzu ofertowym), przy czym Zamawiający zastrzega, że maksymalny dopuszczalny przez Zamawiającego termin realizacji dostawy wynosi nie dłużej niż 4 dni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego faxem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić fakt przyjęcia zgłoszenia na numer faxu lub e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą składane w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. Dostawy realizowane będą własnym transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 4.4. Do każdej dostawy oleju opałowego należy dostarczyć aktualne świadectwo jakości dostarczanego paliwa. 4.5. Autocysterna dostarczająca olej opałowy ma być wyposażona w atestowany, zalegalizowany licznik prawidłowo wskazujący dostarczaną/ zatankowaną ilość opału. 4.6. Według danych od osób zarządzających poszczególnymi placówkami, pojemności zbiorników na olej opałowy w tych placówkach wynoszą tyle, ile maksymalna przewidywana wielkość jednorazowej dostawy (zgodnie z danymi zamieszczonymi). Zamawiający przewiduje rozładunek oleju opałowego z autocysterny do zbiorników przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. 4.7. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczona ilość oleju opałowego w temperaturze 15°C wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15°C przy autocysternie. 4.8. Zamawiający w celu kontroli jakości dostarczanego oleju opałowego, zastrzega sobie możliwość niezapowiedzianego pobierania próbek dostarczonego oleju opałowego (w obecności osoby, która dostarczyła produkt) oraz przekazania ich do analizy. 4.9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 4.10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za pierwszą dostawę będzie płatne zgodnie z ceną ofertową. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdą następną dostawę oleju opałowego kwotę stanowiącą iloczyn rzeczywistej ilości zatankowanego oleju opałowego i ceny netto jednego litra oleju na podstawie cennika producenta z dnia dostarczenia oleju, pomniejszonej o upust Wykonawcy określony w ofercie (wraz z należnym podatkiem VAT). 4.11. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień – Kod CPV: 09135100-5 4.12. Zamawiający nie zastosował przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca przystępujący do postępowania przetargowego jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 13.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; (wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział Wysokie UG WYSOKIE nr rachunku: 32 8689 0007 9706 5096 2000 0010 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RGO.271.6.2019.AG” b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 13.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 13.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 13.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 13.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 13.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 13.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem ( jeżeli dotyczy): a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 5) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach