Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie gminy Strawczyn w 2021 roku w ilości 59m3

Gmina Strawczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 038 002 , fax. 413 038 157
 • Data zamieszczenia: 2021-01-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strawczyn
  ul. Stefana Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 038 002, fax. 413 038 157
  REGON: 29101079000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie oraz szkół na terenie gminy Strawczyn w 2021 roku w ilości 59m3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w łącznej ilości 59 000 litrów, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego, transportem własnym Wykonawcy w ilościach i do miejsc wskazanych poniżej: 1). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Korczynie 101 w ilości 20 m³, 2). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 4 w ilości 7m³, 3). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu 56 w ilości 7 m³, 4). Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 w ilości 25m³. PARAMETRY DOSTARCZANEGO OLEJU OPAŁOWEGO MUSZĄ BYĆ ZGODNE Z WYMOGAMI DO OGRZEWANIA BUDYNKU - DOSTARCZANY OLEJ OPAŁOWY MUSI POSIADAĆ PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ: 1. Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 2. Temperatura płynięcia, max. °C -20 3. Temperatura zapłonu, min. °C 56 4. Gęstość w temperaturze 15°C, max. kg/m³ 860 5. Lepkość kinetyczna w 20°C, max. mm²/s 6,00 6. Skład frakcyjny do 250°C, max. % (V/V) 65 7. Skład frakcyjny do 350°C, min. % (V/V) 85 8. Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości 9. destylacyjnej, max. % (m/m) 0,3 10. Pozostałość po spopieleniu, max. % (m/m) 0,01 11. Zawartość siarki, max. % (m/m) 0,10 12. Zawartość wody, max. mg/kg 200 13. Zawartość zanieczyszczeń stałych, max. mg/kg 24 14. Kolor – czerwony Warunki dostawy: - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Rozładunek winien się odbywać przy zastosowaniu pompy przy autocysternie zawierającej legalizowany licznik. - zamówienie dostaw oleju opałowego będzie następować telefonicznie lub drogą elektroniczną przez uprawnionego pracownika - dostawy będą odbywać się w dniach i godzinach funkcjonowania jednostek tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 - do każdej dostawy oleju opałowego Wykonawca dołączy świadectwa jakości i atesty dostarczonego paliwa potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych - podane w zapotrzebowaniu ilości paliwa mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie na etapie realizacji umowy, w zależności od zużycia paliwa /uzależnione od warunków atmosferycznych/. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości paliwa. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zakupu oleju, z uwagi na faktyczne potrzeby. Zbliżone wielkości jednorazowego zamówienia oraz wielkości pojemników: - Szkoła Podstawowa w Korczynie - 8.000 litrów, posiada 5 pojemników o pojemności 2.000 litrów - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej - 1.500 litrów, posiada 3 pojemniki o pojemności 750 litrów - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu - 2.500 litrów, posiada 2 pojemniki o pojemności 2.000 litrów - Urząd Gminy Strawczyn – 4.000 litrów, posiada 4 pojemniki o pojemności 1.500 litrów Dostarczona ilość oleju opałowego lekkiego fakturowana będzie w litrach w temperaturze referencyjnej 15ºC i potwierdzona wydrukiem z autocysterny. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Wysokość upustów jest stała w trakcie trwania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach