Przetargi.pl
„Dostawa oleju opałowego, grzewczego do kotłowni c.o. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17300 Siemiatycze, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 552 825 , fax. 856 552 825
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 8
  17300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 856 552 825, fax. 856 552 825
  REGON: 5065348200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa oleju opałowego, grzewczego do kotłowni c.o. w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia, jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, (oleju grzewczego) na okres 12 m-c od dnia zawarcia umowy w szacunkowej ilości 25 000 l. Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2001 lub równoważną i posiadać następujące minimalne parametry: - gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l) - wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg - zawartość siarki max.0,1% - zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg - zawartość wody max. 200mg/kg 1)Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy dostawy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3)Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, ZOL dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich nr 68, 17-300 Siemiatycze. 4)Wykonawca będzie dostarczał olej sukcesywnie, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko. Środek transportu musi być wyposażony w instalację pomiarową z aktualnym świadectwem legalizacji 5)Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2.Wykonawca jest obowiązany do stosowania ceny brutto za 1 litr paliwa obowiązującej w dniu tankowania 3.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załączniku nr 2 - znajduje się jakikolwiek znak towarowy patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość (w trakcie badania ofert, w określonym przez siebie terminie) zażądania pojedynczych próbek asortymentowych, instrukcji użytkowania wyrobu oraz kart technicznych wyrobów do dokonania porównań oferowanego przedmiotu zamówienia. 5.W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczonym oleju opałowym Zamawiający zastrzega prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany oleju opałowego na wolny od wad 6.Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (Załącznik nr 1). 7.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9.W przypadku dostarczenia oleju opałowego niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia oleju. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia 10.W przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki z zakwestionowanej dostawy w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym. 11.W przypadku potwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która zostanie zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy niespełniający wymogów jakościowych spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie. Podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin i naprawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach