Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-542 Leśna Podlaska, ul. Bialska 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3450024 , fax. 83 3450024
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej
  ul. Bialska 7 7
  21-542 Leśna Podlaska, woj. lubelskie
  tel. 83 3450024, fax. 83 3450024
  REGON: 00009945800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsckr.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej oleju opałowego ilości do 150000 l (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy litrów), spełniającego co najmniej następujące wymagania: 1) gęstość w temperaturze 150C - nie większa niż 0,860g/ml, 2) lepkość kinematyczna w temperaturze 200C - nie większa niż 6,00 mm2/s, 3) wartość opałowa - nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, 4) temperatura zapłonu - nie niższa niż 560C, 5) zawartość siarki - nie większa niż 0,20%. Dostarczone paliwo ma odpowiadać w/w warunkom technicznym i Polskim Normom przenoszącym normy europejskie, z tym że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dostawa oleju - ma być dokonywana w litrach rzeczywistych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8500,00 PLN, słownie: osiem tysięcy pięćset złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsckr.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach