Przetargi.pl
Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7660119 , fax. 071 7660630
 • Data zamieszczenia: 2016-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Weigla 5 5
  50-981 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7660119, fax. 071 7660630
  REGON: 93009024000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 184000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Obowiązek wpłaty wadium Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art.46 ust. 4a i 5 PZP. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 4 080,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części w wysokości: Pakiet 1 2 090,00 zł Pakiet 2 210,00 zł Pakiet 3 660,00 zł Pakiet 4 210,00 zł Wykonawcy składający ofertą na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości: 2 300,00 zł (2 090,00 zł + 210,00 zł) - dotyczy formy przelewu na rachunek Zamawiającego. Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia 03.02.2016r. godz. 1000 2.Forma wpłaty wadium. 2.1 Wadium może być wnoszone w następujących formach: a)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie), b)gwarancjach bankowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie), c)gwarancjach ubezpieczeniowych (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie) d)lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP (w przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, Wykonawca zobowiązany jest złożyć poręczenie na każdy pakiet oddzielnie), e)przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do 03.02.2016r. do godz. 1000 pod rygorem wykluczenia z postępowania. Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: Wadium w przetargu, na dostawę odzieży dla personelu medycznego i kuchennego, odzieży dla ratowników medycznych i kierowców pojazdów sanitarnych, odzieży i obuwia roboczego (ochronnego) oraz umundurowania i obuwia służbowego portierów, wg pakietów 1-4, znak sprawy 93/Log./2015 UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław - prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00 2.2 Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 stycznia 2015r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 128) -nie wymagający podpisu ani stempla). 2.3 W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć do depozytu u Głównego Księgowego Szpitala (KASA SZPITALNA - Budynek Administracji Ogólnej) a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. UWAGA! W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć gwarancję na każdy pakiet oddzielnie) Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP. 2.4 Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.4wsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach