Przetargi.pl
DOSTAWA NACZYŃ i OPAKOWAŃ GASTRONOMICZNYCH dla POTRZEB DZIAŁU ŻYWIENIA – 2 zadania - powtórka

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 20-954 Lublin, ul. dr K. Jaczewskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 72-44-360 , fax. 081 746-71-55
 • Data zamieszczenia: 2019-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4
  ul. dr K. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 72-44-360, fax. 081 746-71-55
  REGON: 28875100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA NACZYŃ i OPAKOWAŃ GASTRONOMICZNYCH dla POTRZEB DZIAŁU ŻYWIENIA – 2 zadania - powtórka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA NACZYŃ i OPAKOWAŃ GASTRONOMICZNYCH dla POTRZEB DZIAŁU ŻYWIENIA – 2 zadania - powtórka w następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach: Zadanie nr 1 Naczynia jednorazowego użytku Załącznik Nr 1 Zadanie nr 2 Reklamówki i torebki Załącznik Nr 2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39200000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie jest zobligowany do spełniania powyższego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego – dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego – w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (w zakresie analogicznym jak Wykonawca) oraz spełnienia (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) warunków udziału w postępowaniu; Wykonawca w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia *) UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej - Zamawiający dopuszcza złożenie takiego oświadczenia wraz z ofertą pod warunkiem, iż Wykonawca dokona aktualizacji takiego oświadczenia (w terminie 3 dni od publikacji informacji) w przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji Wykonawcy w zakresie złożonego już oświadczenia. 18. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) dokumenty wskazane w Rozdz. 5.A– „Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą” 2) wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 3 do siwz); 3) kosztorys ofertowy wyrażony w PLN – uwzględniający co najmniej: a. nazwę przedmiotu zamówienia a także producenta wyrobu oraz (jeżeli jest wprowadzone) nazwę własną (handlową) i numer katalogowy b. ilość sztuk przedmiotu zamówienia lub pełnych opakowań ( o podanej przez Wykonawcę w kosztorysie wielkości np. „a’ 100 szt.”) pokrywających zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia c. cenę jednostkową netto odpowiednio sztuki lub opakowania – w zależności od sposobu przedstawienia ilości oferowanej wg ppkt. b); d. stawkę podatku VAT e. łączną wartość netto i brutto zamówienia w pozycji oraz w zadaniu 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdz. 4 pkt. 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach