Przetargi.pl
Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju

21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, ul. Gen. F. Rzewuskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 413780919 , fax. +48 413780394
 • Data zamieszczenia: 2020-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ
  ul. Gen. F. Rzewuskiego 8
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 413780919, fax. +48 413780394
  REGON: 29052485300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwojskowy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla 21 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Busku-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mleka i przetworów mleczarskich do magazynu Zamawiającego przy ul. Rzewuskiego 8 28-100 Busko-Zdrój. 2. Przedmiot zamówienia w ramach tego postępowania został podzielony na części/pakiety: 1) PAKIET I - MLEKO - zał. nr 1 do SIWZ; 2) PAKIET II - PRODUKTY MLECZARSKIE - zał. nr 2 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) jakość dostarczanego towaru musi być zgodna z obowiązującymi normami jakości, musi spełniać określone wymagania zgodnie z warunkami określonymi w: a) formularzach asortymentowo-cenowych – zał. nr 1 i 2 do SIWZ, b) projekcie umowy – zał. nr 9 do SIWZ; 2) produkty muszą być świeże, w pierwszym gatunku, zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi; 3) produkty muszą być dostarczone w oryginalnych, nie uszkodzonych, szczelnych, zamkniętych opakowaniach, prawidłowo oznakowane w języku polskim opakowaniach; 4) wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosowanymi przepisami i normami, dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, na jego żądanie na każdym etapie obowiązywania umowy; 5) Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty w dniu dostawy posiadały termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 3/4 terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. 6) dostawy produktów realizowane będą zgodnie z wymogami systemu HACCP. Z każdą dostawą Zamawiający będzie żądał od wybranego Wykonawcy wymaganych prawem dokumentów: HDI (Handlowy Dokument Identyfikacji). 7) Wykonawca zobligowany będzie do terminowych dostaw w ilościach wskazanych w każdorazowym zamówieniu. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jeden lub więcej PAKIET-ów. 5. Wykonawca w każdej pozycji formularza asortymentowo-cenowego – zał. nr 1 i 2 do SIWZ może zaproponować: 1) jeden lub więcej produktów spełniających zapisy opisu przedmiotu zamówienia o określonej nazwie handlowej, nazwie producenta oraz wielkości opakowania; 2) tylko jedną stałą cenę w każdej pozycji niezależnie od ilości zaproponowanych produktów; 3) co najmniej jeden produkt spełniający zapisy opisu przedmiotu zamówienia; 4) produkt którego na dzień składania ofert nie zaprzestano produkcji, mimo, że na rynku jest jeszcze możliwość jego nabycia. 6. Prawo opcji – art. 34 ust. 5 ustawy Pzp: 1) Zamawiający zgodnie z zapisem art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, określił maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia będącego składową zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz zamówienia z prawem opcji. 2) wartość przedmiotu zamówienia: a) podstawowego (gwarantowanego) wynosi 50%; b) z prawem opcji wynosi do 50% maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia; 3) ceny jednostkowe w ramach zamówienia z prawem opcji będą tożsame z cenami zamówienia podstawowego (gwarantowanego); 4) warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie; 5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku zwiększenia potrzeb Zamawiającego; 6) niewykonanie przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w zakresie maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 7. Aspekty społeczne - kryterium społeczne: 1) Zamawiający określa kryterium społeczne którym jest zatrudnienie do realizacji zamówienia, co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w wymiarze co najmniej 1/4 etatu przez cały okres trwania umowy. 2) Wykonawca który złoży ofertę na więcej niż jeden PAKIET i zadeklaruje spełnienie kryterium społecznego w każdym z nich, musi zatrudnić lub mieć zatrudnionych tyle osób niepełnosprawnych, w ilu PAKIET-ach zadeklarował spełnienie tego kryterium; 3) Zamawiający oceni spełnienie tego kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w kol. 4 w formularzu ofertowym – zał. nr 3 do SIWZ poprzez zapis „TAK lub NIE”; 4) jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie żadnej opcji „TAK lub NIE”, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zadeklarował kryterium społecznego; 5) za osobę niepełnosprawną uznaje osobę zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach; 6) status niepełnosprawnego określony ma być na podstawie posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym lub umiarkowanym lub lekkim) lub orzeczenia o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub lekarza orzecznika ZUS-u lub KRUS-u; 7) za zatrudnienie osoby niepełnosprawnej będzie uznawane także dalsze zatrudnianie osoby niepełnosprawnej, która już jest u Wykonawcy zatrudniona; 8) wymagania w zakresie zatrudnienia odnoszą się do zaangażowania osoby niepełnosprawnej do realizacji przedmiotu zamówienia przez powierzenie tej osobie czynności związanych z faktyczną realizacją zamówienia; 9) Wykonawca zobowiązany będzie w ciągu 15 dni od dnia podpisania umowy udokumentować fakt zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, w szczególności poprzez udostępnienie zanonimizowanych dokumentów : a) umowy o pracę, b) dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, oraz c) dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej, które należy złożyć w formie kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę; 10) Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy, uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie w ciągu 10 dni od wezwania pisemnego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przedstawić dokumenty określone w ppkt. 9); 11) Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej zatrudnienia osoby niepełnosprawnej; 12) Wykonawca w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę niepełnosprawną lub przez Wykonawcę, przed terminem zakończenia realizacji umowy, zobowiązany jest do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej; 13) przypadku o którym mowa w ppkt. 11, Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy z osobą niepełnosprawną, przedstawi Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w ppkt. 9, dotyczące tej osoby niepełnosprawnej. 8. Podwykonawstwo: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy; 2) Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniach Wykonawcy (zał. nr 4 i 5 do SIWZ) składanym na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) informacji o podwykonawcy/ach poprzez podanie nazwy firmy oraz b) założenie oświadczenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia podwykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw wykonywanych przez podwykonawców. 9. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy – zał. nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wymaga aby Wykonawca posiadał decyzję o dopuszczeniu do produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225 z późn. zm.),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach