Przetargi.pl
„Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”

Bursa ogłasza przetarg

 • Adres: 65-392 Zielona Góra, ul. Botaniczna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 329 97 21 , fax. 68 329 97 40
 • Data zamieszczenia: 2019-11-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Bursa
  ul. Botaniczna 60
  65-392 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 329 97 21, fax. 68 329 97 40
  REGON: 97069217100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bursa.bip.zgo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin dla Bursy w Zielonej Górze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do Bursy w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 60. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ Rozdział - Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 5 do SIWZ. Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym przewidzianym dla żywności na terenie RP. Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, tej samej partii produkcyjnej, będzie wytwarzany zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie określa się.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy do złożonej oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) są zobowiązani ponadto dołączyć następujące dokumenty: formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ); pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności powodujące konieczność dołączenia do oferty takiego dokumentu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach