Przetargi.pl
Dostawa mięsa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Centrum Szkolenia Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 121
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 6053257 , fax. 22 6053585
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Policji
  ul. Zegrzyńska 121 121
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 6053257, fax. 22 6053585
  REGON: 01196868700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkolenie policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mięsa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mięsa wieprzowego, wołowego i tłuszczy do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.csp.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach