Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku, tj.: 1) Częś I zamówienia obejmuje: a) kocyk niemowlęcy - 3 000 szt. 2) Część II zamówienia obejmuje: a) komin ochronny na twarz – 800 szt. b) lusterko dwustronne – 1000 szt. c) uchwyt, stojak stołowy do telefonu – 1000 szt. d) torba papierowa mała – 300 szt. e) torba papierowa średnia – 300 szt. f) torba papierowa duża – 300 szt. g) ręcznik szybkoschnący z mikrofibry z pokrowcem – 300 szt. h) fartuch kuchenny dla dorosłych – 300 szt. i) fartuch kuchenny dla dzieci z pisakami – 300 szt. j) nieduży plecak typu walk – 300 szt. k) kieszonkowa miarka o długości min. 3 m – 500 szt. l) notatnik A6 z opaską/gumką – 300 szt. m) maskotka miś – 300 szt. n) zestaw dwóch rękawic kuchennych – 300 szt. 3) Część III zamówienia obejmuje: a) drewniany składany stołek – 30 szt. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy, poprzez pocztę elektroniczną, materiały przydatne w przygotowaniu projektów materiałów, tj.: aktualny logotyp Miasta wraz z ,,Księgą Identyfikacji Wizualnej” . 3.W oparciu o dokonane uzgodnienia pomiędzy stronami, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną wizualizacji projektów materiałów promocyjnych w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 4. Zamawiający akceptuje wzór/y materiałów lub wnosi uwagi w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, w terminie 5 dni kalendarzowych od ostatecznego zaakceptowania projektu, po 1 egzemplarzu okazowym artykułu reklamowego. Zamawiający akceptuje lub wnosi uwagi do egzemplarza okazowego w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. 7. Wykonawca musi zapewnić załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w miejsce wskazane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że waga jednostkowa paczki/kartonu nie może przekroczyć 10 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VII SIWZ – oświadczenie wstępne (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ) - składa każdy z Wykonawców - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. Wykonawca (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach