Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 2964219, 3630479 , fax. 0-32 2964219, 2635719
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu
  ul. Szpitalna 1 1
  41-219 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 0-32 2964219, 3630479, fax. 0-32 2964219, 2635719
  REGON: 24083705400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Zamówienie składa się z 17 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot zamówienia : Pakiet 1 - kompresy niejałowe, Pakiet 2 - kompresy jałowe, Pakiet 3 - kompresy jałowe, Pakiet 4 - gazy niejałowe i jałowe, Pakiet 5 - przylepce, Pakiet 6 - opaski dziane i elastyczne, Pakiet 7 - opaski gipsowe i podgipsowe, Pakiet 8 - przylepce z opatrunkiem, Pakiet 9 - opatrunki różne, Pakiet 10 - setony, tupfery i opatrunki jałowe, Pakiet 11 - pieluchomajtki dla dorosłych, Pakiet 12 - gąbki żelatynowe, Pakiet 13 - lignina, wata, Pakiet 14 - opatrunki specjalistyczne, Pakiet 15 - opatrunki specjalistyczne, Pakiet 16 - opatrunki specjalistyczne, Pakiet 17 - opatrunki specjalistyczne. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - asortyment oraz ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.17 do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz.896) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. 4. Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do szpitala. 5. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego oryginału faktury.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331410000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach